A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

 

Bevezetés

 

Az élethez –  a boldog földi élethez és örök élethez – való legfontosabb tudnivalók a Bibliában, annak is az újszövetségi részében találhatók. Napi kézikönyvünk, olvasmányunk, elmélkedésünk tárgya kell, hogy legyen. Fontos az is, hogy annak legfontosabb mondanivalói belénk vésődjenek. Ennek megkönnyítését segíti a következő válogatás, amely adott szempontok szerint rendezi el Jézus és az újszövetségi Szentírás legfontosabb kijelentéseit. Az ismételt olvasás és hallgatás segíti a bevésést, a megtanulást. Ahogyan a számítógép csak azzal az anyaggal tud dolgozni, ami a memóriájában van, ugyanúgy az emberi agy is igazán azzal dolgozik, az a hatékony ismeret számára, ami ott van az ember emlékezetében, amelyet fel tud idézni, amelynek minél több részére emlékszik. Jézus tanításának és az Újszövetségi Szentírásnak a legfontosabb kijelentéseit olvashatjuk itt, és – terveink szerint – hallgathatjuk majd hanganyag formájában. Ez a gyűjtemény először a Világ Magyarsága c. hetilapban jelent meg. Személyes használatra bárki szabadon bővítheti, szűkítheti. A lényeg: egyéni életünkben való minél teljesebb hasznosulása.

Ez az anyag itt letölthető pdf formátumban.

 

Tények, igazságok

 

… mindenki saját ajándékát kapta Istentől, az egyik ilyet, a másik olyat. 1Kor 7,7

 

Tudja a ti Atyátok mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Mt 6,8; Lk 12,30

 

Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Lk 16,10

 

A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának örömhíre terjed, és senki sem juthat el oda erőfeszítés nélkül. Lk 16,16

 

A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet. Jn 6,63

 

Aztán így szólt tanítványaihoz: Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket. Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe vetnék, minthogy e kicsik [kisgyerekek] közül egyet is megbotránkoztasson. Lk 17,1-2

 

megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Jn 8,32

 

nincs semmi elrejtve, ami napfényre ne kerülne, és nincs titok, ami ki ne tudódna Mt 10,26

 

Gyümölcseikről ismeritek fel őket. … Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Mt 7,16

 

A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Mk 2,27

 

Akire sokat bíztak … attól többet kívánnak. Aki többet kapott, attól többet kérnek számon Lk 12,48

 

senki sem jó, csak Isten Mk 10,18; Lk 18,19

 

Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. 1Pét 3,4

 

Ahol a kincsed, ott a szíved. Mt 6,21

 

A szív bőségéből beszél a száj. Mt 12,34

 

Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem, ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert. Mt 15,11

 

… ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félreeső helyre. Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az embert. Mt 15,17-18

 

A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, [hazugság] a káromlás. Ezek szennyezik be az embert. Mt 15,19-20

 

Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is és a Mammonnak is. Mt 6,24

 

Boldogok akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Mt 5,6

 

Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Jn 15,3

 

Isten. Milyen Isten?

 

Isten szeretet. 1Ján 4,8 és 4,16

 

Isten lélek, azért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Jn 4,23

 

[Isten] a békesség Istene. Fil 4,4-9

 

senki sem jó, csak Isten Mk 10,18; Lk 18,19

 

ő [Isten] mindent tud. 1Ján 3,20

 

Isten belelát szívetekbe Lk 16,15

 

Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Lk 20,38

 

… nem igazságtalan Isten Róm 3,5

 

Isten … személyválogatás nélkül ítél. Róm 2,11

 

Isten Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött. Róm 2,16

 

A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. 1Kor 2,10

 

… akik befogadták [Jézust], azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Jn 1,12

 

… értsd meg Isten jóságát és szigorát! Róm 11,22

 

… úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Jn 3,16

 

A világot s a benne találhatókat teremtő Isten

ő az ég és a föld Ura

ő ad mindennek életet, levegőt és mindent

ő határozta meg ittlakásunk idejét és határát

benne élünk, mozgunk és vagyunk. ApCsel 17,24-28

 

De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Isten lélek, azért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Jn 4,23

 

A Sátán

 

A sátán … aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug és a hazugság atyja. Jn 8,44

 

Állandó megújulás

 

… a belső (ember) napról-napra megújul 2Kor 4,16

 

Ne hazudjatok egymásnak! Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására (Teremtőjéhez hasonlóan) a teljes megismerésig. Kol 3,9-10

 

Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlónak alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény. Ef 4,23

 

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Róm 12,2

 

Beszéd

 

A szív bőségéből beszél a száj. A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő. Mondom nektek: minden felesleges szóról, amit kimondanak az emberek, számot adnak egykor, az ítélet napján. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet. Mt 12,34.

 

Beszédetek legyen, az igen igen, a nem nem, ami ezen túl van, az a gonosztól való. Mt 5,37

 

Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi [tökéletes ember], az képes egész testét is megfékezni. Jak 3,2

 

… parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat mondhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi és egész életkörünket lángba borítja, maga meg a pokoltól fogott tűzet. Jak 3,5-6

 

Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem, ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert. Mt 15,11

 

Az … ami elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az embert. Mt 15,18

 

Gond

 

Márta, Márta sok mindenre gondod van és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a fontos (egy a szükséges). Lk 11,41

 

Elég a napnak a maga baja. Mt 6,31-34

 

Gyertek [jöjjetek] hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s kik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Mt 11,28-30

 

A pusztulás útja

 

Kiszáradt források, szélvész kergette fellegek, akikre a sötétség homálya vár. Mert nagyhangú, üres szólamokkal buja testi vágyakra csábítják azokat, akik éppen csak hogy kiszabadultak azok közül, akik tévúton járnak. 2Pét 2,17

 

Ezek … szennyfoltok … és csak hizlalják magukat; széltől űzött, esőtlen felhők, kétszeresen kiszáradt, gyökerestül kitépett, késő őszi, gyümölcstelen fák, saját gyalázatukat tajtékzó, vad tengeri hullámok, bolygó csillagok, amelyekre az örök sötétség homálya vár. Jud 12

 

Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, … Róm 1,28

 

Tele vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal, tele irigységgel, gyilkossággal vetélkedéssel, ármánykodással, rosszindulattal. Megszólók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, fennhéjázók, kérkedők, agyafúrtak, szüleiknek engedetlenek, esztelenek, hitszegők, lelketlenek, könyörtelenek. Róm 1, 29

 

A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál. Jel 21,8

 

A laodiceai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kútforrása. Ismerem tetteidet, hogy se hideg se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg se meleg, kivetlek a számból. (Jel 3,14-16)

 

Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.” 2Tim 4,3

 

Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta. Mt 7,13

 

A kereszténység főparancsa

 

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást! Jn 13,34.

 

Az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jn 15,12-13

 

Szeretés

 

Gyermekeim, tettel és igazsággal szeressünk, ne csak szóval! Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg [Isten] színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol minket valamivel (legyünk nyugodtak), Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal Isten iránt. 1Ján 3,18-21

 

Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy örömmel és bizalommal várjuk az ítélet napját, mert amilyen (nyugodt) ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem büntetés. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 1Ján 4,17-18

 

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Jn 13,34

 

Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. Jn 14,21

 

Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen hálát várhattok érte az Istentől? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik? Lk 6,32

 

Kik vagyunk mi?

 

Isten gyermekei

A világot s a benne találhatókat teremtő Isten nem lakik emberi kéz emelte templomokban, hiszen ő az ég és a föld Ura. Nem kívánja emberi kéz segítségét, mintha szüksége volna valamire, hiszen ő ad mindennek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be az egy őstől származó emberiséggel a földet. Ő határozta meg ittlakásunk idejét és határát. S mindezt azért, hogy keressék az Istent, hogy szinte kitapogassák és megtalálják, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy költőitek is mondják: Az ő fia [gyermekei] vagyunk. ApCsel 17,24-28

 

A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Jn 1,11

 

Isten temploma

… Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek. Aki lerontja Isten templomát, az Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, s ti vagytok az. 1Kor 3,16

 

Jézus barátai

Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának titeket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert, amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Jn 15,14

 

Jézus testvérei, családtagjai

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nőbérem és anyám. Mt 12,50

 

Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem és anyám. Mk 3,35

 

A föld sója, a világ világossága

Ti vagytok a föld sója. … Ti vagytok a világ világossága. Mt 5,13-14

 

Isten szolgái

… fölszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Róm 6,22

 

Tiszták, megtisztultak

Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Jn 15,3

 

Mihaszna szolgák, akik csak kötelességüket teljesítették

Mihaszna szolgák vagyunk, csak kötelességünket teljesítettük. Lk 17,10

 

Eligazítás, iránymutatás, követelmény, utasítás

 

… hogy Isten legyen minden mindenben. 1Kor 15,28

 

Adjátok meg a császárnak ami a császáré, és Istennek, ami Istené. Mt 22,21

 

Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg! Mindenféle rossztól óvakodjatok!” 1Tessz 21-22

 

Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg! 1Tessz 21 Mindenféle rossztól óvakodjatok! 1Tessz 22

 

Ne látszat szerint, hanem igaz ítélettel ítéljetek! Vagy: Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek! Vagy: Ne látszat szerint ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek! Jn 7,24

 

Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélnek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Lk 6,37

 

[Felelőtlenül] ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Mt 7,1

Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Mt 7,2

Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Mt 7,3

Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van? Mt 7,4

Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mt 7,5

 

A lelki ember (azonban) mindent megítél, maga azonban senki ítéletét nem vonja magára.1Kor 2,15

 

… némuljon el minden száj, és az egész világ vallja magát bűnösnek Isten előtt. Róm 3,19

 

Megmondom nektek, hogy kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. A házat építő emberre hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz és a hullámok rázúdultak a házra, de nem tudták megingatni, mert biztos alapra épült. Aki meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberre hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott, és romhalmazzá vált. Lk 6,47-49

 

Jaj nektek törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát, de magatok nem mentek be, akik meg bemennének, azokat akadályozzátok. Lk 12,52

 

Jaj nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek bejutni. Mt 23,15

 

Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják. Mt 23,12

 

Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők. Mt 19,30

 

Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak, és gyöngyeiteket se szórjátok sertések elé, különben még eltapossák lábukkal, és megfordulva széttépnek titeket. Mt 4,6

 

Ne nyugodjék le a nap haragotok fölött! Ef 4,26

 

Ne adjatok teret a sátánnak! Ef 4,27

 

… aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el vele. Mt 5,28

 

Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa! Mt 4,17

 

Így szólt hozzájuk: Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! Mk 6,31

 

Ha tehát én az úr és mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Jn 13,14

 

Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjai között, és készületlenül érjen titeket az a nap, mert mint tőr [csapda] úgy fog lecsapni a Föld színének minden lakójára. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfiának színe előtt. Lk 21,34

 

Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéres, fedd meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki! Ha naponta hétszer vétkezik is ellened és hétszer fordul hozzád azzal, hogy „bánom”, bocsáss meg neki. Lk 17,3

 

Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Mt 5,44

 

… elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek … Mt 6,33

 

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a békesség Istene. Fil 4,4-9

 

Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért? Mt 16,24

 

Ne a földön gyűjtsetek kincset magatoknak, ahol moly megrágja és rozsda marja, s ahol betörnek, és elviszik a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol moly nem rágja, rozsda nem marja, s ahol nem törnek be, és nem lopják el tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved. Mt 6,19-21

 

Amikor az egész néphez szólt, ezt mondta: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. Lk 9,23

 

… ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. 2Kor 4,18

 

Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes! Mt 5,48

 

Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük nagyobb. Erre ezt mondta nekik: „A királyok uralkodnak a népeken, s akiknek hatalom van a kezükben, jótevő úrnak hivatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig, mintha szolga volna. Lk 22,24-26

 

Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért? Mt 16,24

 

A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják. Mt 7,13

 

Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak minta a kígyók, és egyszerűek mint a galambok. Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak titeket. Mt 10,16

 

 

Amikor átadnak titeket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek. Mt 10,19

 

Azokat, akik megvallanak engemet az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Mt 10,32

 

Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, sem a napot, sem az órát. Mt 25,13

 

Buzdítsd az ifjakat is, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek. Tit 2,6

 

Éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon! Tit 2,12

 

… minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás

a vallásos érzületet

a vallásos érzület

a testvériességet

a testvériesség

pedig a szeretetet. 2Pét 1,5

 

Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, … Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Kol 3,13

 

… Viseljétek el egymást szeretettel. Ef 4,2

 

… Krisztus békéje töltse be szíveteket … Kol 3,15

 

… tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Kol 3,17

 

Ki mond különbnek másoknál? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 1Kor 4,7

 

Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. A tökéletesek körében azonban mi is bölcsességet hirdetünk. Nem ennek a világnak a bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt fejedelmeiét, hanem Isten misztikus, rejtett bölcsességét, melyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre szánt. 1Kor 2,4-7

 

Töltsön el titeket kegyelemmel és békével Istennek és urunknak Jézusnak az ismerete! 2Pét 1,2

 

… Krisztus békéje töltse be szíveteket … Kol 3,15

 

bocsásd meg a vétkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek Mt 6,12

 

Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Mt 6,14-15

 

… legyél példás a beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. 1Tim 4,12

 

Legyetek hát irgalmasok, mint Atyátok is irgalmas. Lk 6,36

 

… adjátok magatokat Isten szolgálatára … Róm 6,13

 

Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. 2Kor 4,18

 

… Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, melyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára. Mt 26,26-28

 

Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre! 1Kor 11,24

 

Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! 1Tessz 5-6

 

Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt! Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, melyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Fil 2,5-7

 

A király (Jézus az utolsó ítéletkor) így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Mt 25,40

 

Imádkozás

 

Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz. S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Mt 6,6

 

Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfiának színe előtt. Lk 21,36

 

… szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. 45Igy lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Mt 5,44

 

Jézus így felelt: Ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, úgy is lesz. Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mk 11,22-25

 

Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Mt 21,22

 

A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Jak 5,15

 

Hit (vallás, elfogadás)

 

… Ezért intsd őket szigorúan, hogy a hitben erősek legyenek. Ne hallgassanak zsidó mesékre, és ne kövessék az igazságtól elfordult emberek meséit. Tit 1,13

 

Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem annak örök élete van. Jn 6,47

 

Aki hisz bennem nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Jn 12, 44-46

 

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra. 1Jn 4,1

 

Hit (teremtő)

 

Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Lk 17,5

 

Amikor egyedül volt, odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” [a gonosz lelket] Ezt felelte: „Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innen oda, odamegy s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.” Mt 17,19

 

Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Mt 21,22

 

Jézus megkérdezte: „Mit tegyek veled?” „Mester – kérte a vak –, hogy lássak.” Jézus ezzel küldte el: „Menj, a hited meggyógyított.” Nyomban visszakapta látását és vele tartott az úton. Mk 10,51-52

 

 „Mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Azt válaszolta [a vak]: „Uram, hogy lássak.” Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited megmentett.” Lk 19,41-42

 

Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk. Jézus így felelt: „Ha valamit tehetsz? … Minden lehetséges annak, aki hisz.” A fiú apja erre felkiáltott: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” Mk 9,22-24

 

Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én vittem végbe, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Jn 14,12-14

 

… egy béna ember … Hallgatta Pál beszédét, ez meg rátekintett és látta rajta, hogy elég erős a hite ahhoz, hogy meggyógyuljon, azért hangosan felszólította: “Állj rá egyenesen a lábadra!” Az talpra ugrott, és tudott járni. ApCsel 14,8

 

Fölkeltették és kérték [az apostolok Jézust]: „Uram ments meg minket, elveszünk!” Mt 8,25

Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?” Mt 8,26

 

A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj csak higgy!” Mk 5,36

 

… Jézus így szólt hozzá [Jairushoz]: „Ne félj csak higgy! Megmenekül.” Lk 8,50

 

Jézus így felelt: Ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, úgy is lesz. Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mk 11,22-25

 

Erre így szólt Jézus: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.” Még abban az órában meggyógyult a leánya. Mt 15, 28

 

A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Jak 5,15

 

Ne félj, csak higgy! Mk 5,36; Lk 8,50

 

A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk. Zsid 11,1

 

Állhatatosság

 

Ha kitartatok, megmentitek lelketeket. Lk 21,19

 

A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mt 24,12,13

 

A nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De aki végig kitart, az üdvözül. Mk 13,13

 

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Mt 7,7-8

 

Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Lk 18,1

 

Apostoli feladat

 

Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kigyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem ért nekik, ha pedig betegekre teszik kezüket, azok meggyógyulnak. Mk 16,15-18

 

Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28,18-20

 

Egyéni fejlődés

 

Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem. Gal 2,20

 

Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes! Mt 5,48

 

Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jn 14,6

[Számunkra Jézus az út, az igazság és az élet.]

 

Jézus

 

Én és az Atya egy vagyunk Jn 10,30

 

Nem békét hozni jöttem, hanem kardot. Mt 10,34

 

Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jn 14,6

 

Nem azért küldte (el) Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3,17

 

Aki hisz bennem nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Jn 12, 44-46

 

Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot (tanúságot) tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. Jn 18,37

 

Ő (Jézus) mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, melyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Fil 2,5-7

 

 

Jézus nevében

 

A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. Uram – mondták – nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Lk 10,17

 

Kérés

 

Tudja a ti Atyátok mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Mt 6,8; Lk 12,30

 

Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Jn 15,7

 

Azt is mondom nektek; Ha ketten közületek egyetértenek valamiben a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Mt 18,19-20

 

Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Mt 21,22

 

… bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Jn 14,14

 

Férj, feleség,  gyerekek

 

… az asszonyok … engedelmeskedjenek férjüknek. 1Pét 3,1

… ti férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, … adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örököstársatoknak … 1Pét 3,7

 

Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek … Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék. Kol 3,20

 

Bölcsesség

 

Ha valaki bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, melyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. Az ilyen ember ne higgye, hogy bármit is kap az úrtól, hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem. Jak 1,5-8

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 217
Heti: 890
Havi: 890
Össz.: 276 519

Látogatottság növelés
Oldal: Az Evangélium áttekintése idézetek segítségével
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »