A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Keresztút a Magvető közsséggel

 

ELSŐ ÁLLOMÁS: Halálra ítélik Jézust
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,22-23.26)
Pilátus tovább kérdezte: "Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?" Mind azt kiabálták: "Keresztre vele!" "De hát mi rosszat tett?" - kérdezte. Annál inkább ordították: "Keresztre vele!"
Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.
Elmélkedés: Az Úr Jézus meggyötört, megalázott arccal, de mégis szelíd tekintettel néz rám. Nem zúgolódik, nem szitkozódik, a rágalmat, a megszólást, az ítélkezést fájdalommal, szelíden fogadja. Az ököl és az arcátlanság törvénye nem az övé. Arra született és azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Akik Istenből születtek, azok hallgatnak az Ő szavára.
Jézus, eljövendő örök bíró, könyörülj rajtam
 
MÁSODIK ÁLLOMÁS: Jézus vállaira veszi a keresztet
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,27-31)
A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s odagyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: "Üdvözlégy, zsidók királya!" Közben leköpdösték, fogták a nádat s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék.
Elmélkedés: Mit adhatnék én az Úrnak? Öklöt, köpést, ostort, udvari bolondot csináló bíborruhát, nádpálcát, töviskoronát, vagy éppen keresztet? Az élet fájától eltávolodó ember úgy akar menekülni bűne terhétől, hogy azt másra hárítja. Az Úr, mint szerelmes, a keresztet, mint az élet fáját magához öleli.
„Mert mint a halál, olyan erős a szerelem", és mint valami pecsétet karjára, szívére von engem (vö. Én 8,6).
Jézus, nászházból kilépő vőlegény, könyörülj rajtam!
 
HARMADIK ÁLLOMÁS: Jézus először esik el a kereszt alatt
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Izajás próféta könyvéből (53,4-6)
Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.
Elmélkedés: Aki erősnek gondolja magát, vigyázzon, hogy el ne essen! S ha elbukott, igyekezzen, hogy mielőbb felállhasson! Megrázó esemény az elesés, de még szánalomra méltóbb az, aki fel sem akar kelni. Nincs az az élethelyzetet, amit az Úr értünk ne vállalt volna. Azért vállalta az elesést, hogy általa mi is felkeljünk, és tovább haladjunk az üdvösség útján.
Jézus, aki elbuktál értem, könyörülj rajtam!
 
NEGYEDIK ÁLLOMÁS: Jézus édesanyjával találkozik
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Lukács evangéliumából (2,34-35.51)
Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: "Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak - a te lelkedet is tőr járja át -, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai."
Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Elmélkedés: Isten a szeretet, s ha szeretet, akkor kiszolgáltatottság, vágyik a mi szeretetünkre, találkozni akar velünk. Aki hallgatja az Úr szavát, szívében el-el gondolkodik rajta, és tettekre váltja, abban Isten csodálatos kegyelme valósul meg. Bensejében átformálódik, mert Isten szeretete árasztja el őt.
Isten szeretetében átalakulva így lesz ő Krisztusnak anyja, testvére, nővére és rokona.
Jézus, Isten testté lett Igéje, könyörülj rajtam!
 
ÖTÖDIK ÁLLOMÁS: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,32; 16,24)
Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszeríttették, hogy vigye a keresztet.
Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen.
Elmélkedés: Ami előbb keserűnek tűnik, az átváltozik a test és a lélek édességévé. Ha Boldog Teréz anya Kalkutta utcáin nem veszi fel az első súlyos beteget, akkor a többi többtízezer is ott maradt volna. Lehet, hogy a karom gyönge, de ha szívem tiszta, akkor a kereszttel együtt Krisztust ölelem magamhoz. Conpassiones, együttszenvedés ez.
Én vele testvéreimért, ő velem érettem, és általam felebarátaimért.
Keresztet viselő Jézusom, könyörülj rajtam!
 
HATODIK ÁLLOMÁS: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: A Zsoltárok könyvéből (27,8-9)
Szívem ezt sugallta: "Keresd tekintetét!" Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal! Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza, Istenem, megmentőm, ne hagyj el végképp!
Elmélkedés: Mély nyomot hagy a szeretet. Még az apró cselekedetek is Krisztusra, és az Ő szeretetére, vérben ázott képmására emlékeztetnek. Ha valakivel jót teszek, azt Krisztusnak teszem. Krisztus pedig a bennem kialakitott „Isten képmása" vonásait tisztítja le. Mintegy jegykendőt, úgy nyújtja nekem az Ő vérben ázott arcát. A szeretet pazar ajándéka ez.
Vérben ázott arcú Jézus, könyörülj rajtam!
 
HETEDIK ÁLLOMÁS: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: A Siralmak könyvéből (3,1-2.9.16)
Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. A sötétségbe vitt és vezetett, nem a világosságba. Faragott kövekkel zárta el utamat, eltorlaszolta ösvényemet.
Kaviccsal összetörte fogaimat, hamut adott eledelül.
Elmélkedés: Krisztus magára vette bűneinket. Az én bukásaim az Ő keresztjét terheli. Bűneimmel Krisztus keresztje elé roskadok. Így akarok a bűnbánatban visszatérni az Úrhoz. Az Úr Jézus bukását az én bukásaim okozzák. Az Ő példája viszont felkelésre int. Ha megszabadulok a bűn okozta tehertől, és az Ő igáját veszem magamra, bármilyen nehéz is az, ha elnyom, utána felemel.
Alázatos szívű Jézus, könyörülj rajtam!
 
NYOLCADIK ÁLLOMÁS: Jézus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Lukács evangéliumából (23,28-31)
Jézus hozzájuk fordult: "Jeruzsálem leányai - mondta nekik -, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?"
Elmélkedés: Krisztus az élet fájává lett. Mi, akik elszakadtunk tőle, tűzre vetendő száraz ággá lettünk. Bűneink szégyenében égünk. Mit sem ér a vallásos köntösbe bújtatott siránkozásunk! A lelki tunyaság nem terem jó gyümölcsöt. Fogadjuk meg Krisztus intő szavait: - ne a meddő sajnálkozások, hanem inkább a bűnbánat érzése miatt folyjanak könnyeink!
Bűnbánat könnyeit letörlő Jézus, könyörülj rajtam!
 
KILENCEDIK ÁLLOMÁS: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: A Siralmak könyvéből (3,27-32)
Jó az embernek, ha igát hordoz ifjúságától fogva. Üljön le a magányban és hallgasson, amikor ráteszi az Úr; szája érjen le a földig. Talán még van remény. Tartsa oda arcát annak, aki üti, teljen el gyalázattal. Mert az Úr nem veti el az embert mindörökre. Mert ha büntet is, újra megkönyörül nagy irgalmában.
Elmélkedés: Az ember előbb-utóbb találkozik a magány, a magárahagyatottság érzésével. Talán már az sincs, aki vigaszt, vagy segítséget tudna nyújtani. Az élet egyre elviselhetetlenebbé válik. A múlt emlékeibe való visszahajlás sem boldogít. Ez már a hegytető közeli állapot, ahol már út sincs, csak a gúny és a szégyen érzete. Ebben a helyzetben is segíteni akar Krisztus, aki az úttalan úton elnyúlt testével úttá lett érettem.
Jézus, aki érettem úttá lettél, könyörülj rajtam
 
TIZEDIK ÁLLOMÁS: Jézust megfosztják ruháitól
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,36)
Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, majd leheveredtek, és őrizték.
Elmélkedés: Ne csak Krisztus ingjét akarjuk, hanem magát Krisztust. Ami van ebben a világban, minden elmúlik. Eljön az a pillanat, amikor üresen, mindenemből kifosztva, megfosztva, lecsupaszítva kell állnom. Nem marad semmi e földi életből, csak a szeretet, és annak művei, vagy esetleg annak súlyos hiányérzete. Krisztus, aki meztelen állsz a hegytetőn, légy irgalmas vetkeztem!
Jézus, aki önmagadat adod nekünk, könyörülj rajtam!
 
TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS: Jézust a keresztre szegezik
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,37-42)
Vele együtt két gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva mondogatták: "Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadítsd meg magad! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!" Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is: "Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki.
Elmélkedés: A gyűlölet, bármennyire is erősnek és kíméletlennek mutatkozik, valójában gyönge, mert a szeretettel nem tud mit kezdeni. Mi a szeretet? Nézz Jézusra! Amit az Ő keresztre feszítésében és halában látsz, az mind a szeretetről beszél. Mintha csak azt mondaná: - bármennyire is gyűlölsz, én annál jobban szeretlek! Mert sokkal fontosabb és értékesebb vagy, mint amit gondolsz magadról.
Megfeszített Jézus, könyörülj rajtam!
 
TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS: Jézus meghal a kereszten
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,45-50.54)
A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az egész földre. Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: "Éli, Éli, lamma szabaktani?" Vagyis: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" Ezt hallva az ott állók közül néhányan megjegyezték: "Illést hívja." Egyikük rögtön odaszaladt, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nádszálra, és inni adott neki. A többiek meg így beszéltek: "Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa!" Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek: "Ez valóban Isten Fia volt" - mondták.
Elmélkedés: A szeretet a másikra irányul. Nem visszahajlik, nem önmagába görbül, hanem a másikért van. Elfeledkezik önmagáról. Nem önmagára gondol, hanem a másikra. Jézus mindvégig szerette az Atyát, és benne minket, embereket. S ebbe a szeretetbe képes volt belehalni. Mert minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. Jézus nem önmagára gondol, hanem még ott is a bocsánatot, és paradicsomot kínálja föl nekünk.
Érettem haldokló Jézus, könyörülj rajtam!
 
TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,54-55)
A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek: "Ez valóban Isten Fia volt" - mondták. Messziről több asszony figyelte, mi történik; olyanok, akik Galileából eddig kísérték, és gondoskodtak róla.
Elmélkedés: Ölelésre az igazi válasz a megnyílás, a csókra a szeretet apró gesztusai, a befogadásra az önátadás. Isten nem halott, hanem most is azok után siet, akik a sötétség és a halál árnyékában ülnek. Engem keres, a nyomorultat! Óh, ember, ne taszítsd el magadtól a kegyelmet, és ne fogadd közömbösen, hanem szép szelíden vedd öledbe a te megfeszített Istened!
Jézus, az örök élet záloga, könyörülj rajtam!
 
TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS: Jézus testét a sírba helyezik
Imádunk Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ige: Szent Máté evangéliumából (27,59-61)
József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, s sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a sírral szemben.
Elmélkedés: Ha a lelkem jól lezárt, gondozott, fehérre meszelt sírjára nézek, látszólag nyugalom, sőt büszkeség tölt el. Ugyan ki látja a bent lévő rothadást, és ki érzi a bűzt, lelkemnek döglött szagát? Jézus halálakor sírok nyíltak meg, és halottak indultak el. Uram, Jézus, érintsd meg lelkem sírboltját, hantolj ki bűneimből, és támassz fel újra engem! Hasíts belém a feltámadás fényével, teremts új lelket bennem, hogy már e földi életben a te föltámadt képedet viseljem!
Jézus, Istennek egyszülött Fia, könyörülj rajtam!
 
Köszönjük Urunk, amit értünk tettél!
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto!

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 76
Tegnapi: 217
Heti: 895
Havi: 895
Össz.: 276 524

Látogatottság növelés
Oldal: Magvető
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »