A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Minden nap olvass el egy fejezetet az Evangéliumból, és elmélkedj rajta! Ez napi 5-10 perc. Napjában többször is gondolj arra, hogy Jézus veled van. Állandóan az Ő jelenlétében élsz. Ő hallja minden szavadat, látja minden cselekedetedet. Belelát még a gondolataidba is. Az Evangéliumban ezt mondta: "Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nálam nélkül semmit sem tehettek."

Amikor van egy szabad perced a nap folyamán bármikor, gondolj gyakran Őrá! Szólítsd meg! Ő élő, eleven Személy. Isten-Ember. Ő a te személyes Barátod, ha elfogadod. Mondd Neki: Jézusom kérlek, add, hogy megismerjelek, és megszeresselek! Úgy akarlak szeretni, ahogy Te szeretsz engem. Kérem kegyelmedet, hogy mindig megtartsam törvényeidet, és ezzel örömet szerezzek Neked! Mondj Neki bármit, ami eszedbe jut!

Kérd meg a Szentlelket, hogy Ő irányítsa gondolataidat. Akkor mindig tiszták és szentek lesznek, és az üdvösségre vezetnek. Csak ennyit mondj: Jöjj Szentlélek, jöjj! Vezess engem az örök életre! Ő jön, és megteszi mindazt, ami a lelked javára válik.

Szemléld az Úr Jézust a kereszten! Mekkora árat fizetett érted! Nem vagy többé a magadé. Az Övé vagy. Ő fizetett érted drága váltságdíjat, mert nagyon-nagyon szeret Téged. Saját életét adta oda, hogy megváltson, és beemeljen az örök boldogságba. Elhívott téged, mert a szívedben akar lakni. Szent Pió atya mondta, aki 1968-ban halt meg, hogy ha nem követtünk el súlyos bűnt, járuljunk a Szentáldozáshoz, mert Krisztus drága értünk kiontott Vére lemossa a Szentáldozásban minden bűnünket.

 

Járulj minél gyakrabban a Szentáldozáshoz! Ha vasárnap Misét mulasztottál, addig nem áldozhatsz, amíg meg nem gyóntad. Soha ne tekints magadra, mindig csak Jézusra! Ne foglalkozz azzal, hogy méltatlan vagy! Senki sem méltó ekkora kegyelemre, a Szentáldozásra. De ezt Jézus akarja: "Egyétek, és vegyétek! Ez az Én Testem. Igyatok ebből a kehelyből! Ez az Én Vérem. Ezt cselekedjétek, az Én emlékezetemre!" Jézus azt akarja, hogy minden Szentáldozásban elmerüljünk Benne, mint parányi vízcsepp a hatalmas szeretet óceánban. Azt akarja, hogy Bele istenüljünk, így egyesít Önmagával.
Ha hittel, és a javulás szándékával fogadod az Úr Jézust a szívedbe, ez tetsző Istennek. Ő elégedett lesz veled.

"Vállaltam a kiszolgáltatottságot... csak azért, hogy lelked Kenyerévé lehessek! Hogy tápláljalak Önmagammal, Isteni Élettel! Átváltoztatom a kenyeret Magamba, hogy ezzel téged is átváltoztassalak Magamba. Ugye a kisbabát sokszor kell szoptatni, etetni, táplálni, míg emberré növekszik. Neked is sokszor kell Velem táplálkoznod, míg egészen átváltozol Belém! Míg eljutsz az Isteni Élet érettségére." (Eucharisztikus keresztút II. állomás elmélkedése.) Olvasd! Imádkozd! Hatalmas kegyelem. Fordíts időt az imára! Ez fontosabb, mint a levegő. Ima és Isten szeretete nélkül halott a lélek. A halott lélek pedig az örök kárhozat kezdete.

 

 

 

Te egyedül csak Jézusnak akarj tetszeni! Csak az Ő tanítása szerint akarj élni! A jelszavad ez legyen: Inkább meghalni, mint vétkezni! Ne foglalkozz a világgal!

 

"Aki a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek." (Jakab 4, 4.)

 


Az életünk itt a földön nagyon rövid. Hamar elszáll, és utána mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélőszéke előtt, ahol lepereg előttünk egész életünk, és ki-ki megkapja örök jutalmát vagy örök büntetését, a szerint, amit testi életében kiérdemelt. Egész életedben élj úgy, ahogy halálod pillanatában szeretnéd, hogy éltél volna!

 

Mondd gyakran ezt a fohászt: Jézusom kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Tapasztalatból írom: az ember csak akkor teljesedik ki, és lesz boldog a földön, és majd a mennyben is, ha megtalálta és elfoglalta a számára Istentől kijelölt helyet.
Szent Keresztrôl -- Recordare Sanctae Crucis (Szent Bonaventura --
Emlékezzél Szent Keresztre!
Életed folyton vezesse
     boldog, teljeshű úton!
Szent Keresztre emlékezzél!
Róla-benne elmélkedjél,
     egyre-mohón s nem-múlón!

Hogyha pihensz, ha dolgozol,
hogyha nevetsz, siránkozol,
     fájdalom ér vagy öröm, --
hogyha jársz-kelsz, ha érkezel,
ha vigaszt lelsz, kínt érezel:
     Kereszt ott lesz szív-tövön!

Kereszt minden törôdésben,
durva sorba', üldözésben
     az egyetlen orvosság!
Kereszt bajnak sok gyötrelmén:
édesség a hívô elmén,
     igaz mentsvár, biztonság.

Kereszt: mennyország ajtaja,
át, szentek vonulnak rajta,
     mindent legyôztek benne!
Kereszt gyógyszer e világra,
véle Isten nagy jósága
     csodát művel megmentve!

Kereszt lélek üdvössége,
igaz, tündökletes fénye,
     édessége szívünknek.
A boldognak élet-áldás,
tökélyesnek kincses tárház,
dicsôség, víg békület!

Kereszt: erény tükre, példa,
üdvön vezér örök célra,
     hívôk minden reménye.
Kereszt mennybe jutók jele,
dísz és vigasz; -- arra fele
     ösztönzô vágy szívmélybe'...

Kereszt: drága díszű szálfa,
megszentelt, Úr vérén ázva!
     Meghoz minden gyümölcsöt!
Miktôl lelkek gyarapodnak,
égi étken táplálódnak
     üdvözült szentek között.

Ihless, tüzelj, Kereszt Hôse,
Krisztus! holtod szívem' kösse:
     sírjak! -- míg sír nem temet.
Véled vágyom megsebzôdni:
fölvonzatni, átölelni
     Fádon: szívbôl epedek!

(Meskó Lajos fordítása)
Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002
Litánia Krisztus kínszenvedésérôl
Uram! irgalmazz nekünk!           Krisztus kegyelmezz nekünk.
Krisztus! hallgass minket.        Krisztus! hallgass meg minket.

Mennybeli Atya Isten!             Irgalmazz minekünk.
Megváltó Fiú Isten!               Irgalmazz minekünk.
Szentlélek Úr Isten!              Irgalmazz minekünk.
Szentháromság egy Isten!          Irgalmazz minekünk.
Jézus! ki érettük harmincz ezüst  Irgalmazz minekünk.
pénzen eladattál.
Jézus! ki érettünk vérrel         Irgalmazz minekünk.
verítékeztél.
Jézus! ki Júdas csók-jele által   Irgalmazz minekünk.
megfogattál.
Jézus! ki mint gonosztevô         Irgalmazz minekünk.
megkötöztettél.
Jézus, ki Annás fôpap elôtt       Irgalmazz minekünk.
arczúl verettél.
Jézus! ki Pétertôl háromszor      Irgalmazz minekünk.
megtagadtattál.
Jézus! ki Pilátus elôtt hamisan   Irgalmazz minekünk.
vádoltattál.
Jézus! ki fehér ruhában           Irgalmazz minekünk.
Herodestôl megcsúfoltattál.
Jézus! ki érettünk                Irgalmazz minekünk.
megostoroztattál.
Jézus! ki érettünk Barabásnál     Irgalmazz minekünk.
alább becsültettél.
Jézus! ki a zsidóktól keresztre   Irgalmazz minekünk.
kérettél.
Jézus! ki kereszthalálra          Irgalmazz minekünk.
itéltettél.
Jézus! ki érettünk a kereszt      Irgalmazz minekünk.
vitelével terheltettél.
Jézus! ki érettünk a keresztfához Irgalmazz minekünk.
szegeztettél.
Jézus! ki érettünk a latrok       Irgalmazz minekünk.
között megfeszíttettél.
Jézus! ki a gonosz latroktól      Irgalmazz minekünk.
káromoltattál.
Jézus! ki érettünk eczettel és    Irgalmazz minekünk.
epével itattál.
Jézus! ki érettünk a keresztfán   Irgalmazz minekünk.
nagy kínokban meghaltál.
Jézus! ki érettünk lándzsával     Irgalmazz minekünk.
átverettél.

Isten! Irgalmazz nekünk.          Jézus! kegyelmezz nekünk.
Isten! Irgalmazz nekünk.          Jézus hallgass meg minket.

Minden gonosztól.                 Ments meg minket Jézus.
Minden bűntôl.                    Ments meg minket Jézus.
Döghaláltól, éhségtôl és          Ments meg minket Jézus.
hadaktól.
A te keserves, kínszenvedésed és  Ments meg minket Jézus.
halálod által.
A te hét szavad által, melyeket a Ments meg minket Jézus.
keresztfán mondottál.
A te vérrel csepegô öt szent      Ments meg minket Jézus.
sebed által.
A te szűz szent Anyád fájdalmai   Ments meg minket Jézus.
által.

Mi bűnösök!                       Kérünk Jézus, hallgass meg minket.
Hogy a te szenvedésednek és       Kérünk Jézus, hallgass meg minket.
halálodnak emlékezetét a mi
szíveinkben megtartani
méltóztassál.
Hogy minket és minden keresztény  Kérünk Jézus, hallgass meg minket.
híveket a te kegyelmedben
megtartani méltóztassál.
Hogy nekünk igaz bűnbánatot, és   Kérünk Jézus, hallgass meg minket.
üdvösséges kimulást engedni
méltóztassál.
Hogy minden megholt hívek         Kérünk Jézus, hallgass meg minket.
lelkeinek; örök nyugodalmat adni
méltóztassál.

Isten Báránya! ki elveszed a      Jézus! kegyelmezz minekünk.
világ bűneit.
Isten Báránya! ki elveszed a      Jézus! hallgass meg minket.
világ bűneit.
Isten Báránya! ki elveszed a      Jézus! irgalmazz minekünk.
világ bűneit.

Krisztus! hallgass minket.        Krisztus! kegyelmezz minekünk.
Uram! irgalmazz nekünk.           Mi Atyánk stb. Üdvözlégy stb.

Imádunk téged, Krisztus! és       Mert a te szent kereszted által
áldunk téged.                     megváltottad a világot.

(Forrás: Tárkányi: Vezércsillag imakönyv)

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 217
Heti: 889
Havi: 889
Össz.: 276 518

Látogatottság növelés
Oldal: Virrasszunk!!!
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »