A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

 xln54cq683yhbr8u5yz9.gif

Rózsafüzér keresztút

 
(Előimádkozó:) Könyörögjünk! (együtt:) Urunk Jézus Krisztus, Üdvözítőnk és Megváltónk, íme áldott kereszted előtt térdelek. Megnyitom szívemet, hogy szent kínszenvedésedről elmélkedjem. Szegény gyarló lelkem elé idézem keresztedet; hogy újra jobban megértsem és szívembe véssem mindazt, amit tettél és szenvedtél. Siess segítségemre kegyelmeddel, hogy lerázzam szívem érzéketlenségét és közömbösségét. Legalább félórára feledjem el mindennapi gondjaimat, hogy eléd hozzam szeretetemet, bűnbánatomat és hálámat.Szívek Királya, megfeszített szereteted oltalmazza gyenge, szánandó, fáradt és kedvetlen szívemet. Add, hogy szívem mélyén érezzelek. Éleszd föl bennem azt is, ami tudom, nincs meg bennem: a Veled való együttérzést, irántad való szeretetet, kitartó komolyságot és hűséget, hogy így elmélkedjek szent szenvedésedről és halálodról.
A kereszten kimondott hét utolsó szavadról elmélkedem. Mielőtt elnémultál, Isten Örök Igéje, még ezt a hét szót mondtad haldokolva ezen a földön. Kiszáradt ajkaid, fájdalommal telt szíved végső szavai ezek. Mindenkinek szóltak. Nekem is. Add, hogy szívembe hatoljanak. Mé lyen, teljesen. Hogy megértsem és soha el ne felejtsem őket. Hogy éljenek és halott szívem éltető ereje legyenek. Szólj hozzám Te Magad. Úgy, hogy megértsem hangodat.Ha majd elérkezik halálom órája, szólni fogsz hozzám. Ezek a szavak az örök kezdetet, vagy a végtelen véget fogják jelenteni. Ó Uram, engedd, hogy halálom óráján irgalmad és szereteted szavait halljam. Add, hogy szívem készen álljon utolsó szavaid befogadására. Ámen.
Jézusom! Irántad való szeretetből bánom minden bűnömet, bánom a világ bűneit! Ó irgalmas szeretet!

Hiszekegy...
A Szentháromság tiszteletére mondjuk: Míatyánk...
A mindenkor Szűz Mária tiszteletére mondjuk: Üdvözlégy...
Isten Anyja, Mária tiszteletére mondjuk :Üdvözlégy...
A Szeplőteíen Fogantatás tiszteletére mondjuk: Üdvözlégy...
Dicsőség...

(Bevezetés: ének, dallama H. 67B, minden stációnál ugyanez) Jertek hívek a szent keresztútra, / Gondoljunk a szenvedő Urunkra, / Öleljük át véres keresztfáját, / Sirassuk meg keserves halálát.

Első állomás. Jézust halálra ítélik. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Elhangzik a kegyetlen ítélet, Kínhalálra dobnak oda Téged, Vétkeinkért átok alatt nyögtünk, Szeretetből Te halsz meg helyettünk.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Fatimai fohász (Ó Jézusom), Áldottak…
Kis szemekre, vagy tízszemes olvasón: Jézus, Mária, József szeretlek, mentsétek meg a lelkeket!
Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől. Áldott legyen értékes Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.

Második állomás: Jézus felveszi a keresztjét. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Vállaidra veszed a keresztet, / Árva szíved ó hogy sajog, reszket. / Ezer bűnünk iszonyatos terhe, / Nehezedik súlyos keresztedre.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Harmadik állomás: Jézus először esik el a kereszttel. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Meginog a kereszt vérző vállán, / Összeroskad az ártatlan Bárány, / Ó boruljunk mi is Vele porba, / Hiszen a mi bűnünk terhét hordja.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Negyedik állomás: Jézus találkozik fájdalmas Édesanyjával. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Fájdalmas, jaj szívettépő látvány, / A Szűzanya Jézus keresztútján, / Vérző szívét elönti a bánat, / Zokogva megy Jézus Teutánad.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Ötödik állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Drága Jézus erőd egyre lankad, / Kényszerítve Simon segít rajtad, / Ó, ha tudná szenvedésed titkát. / De más szívvel vinné szent keresztfád.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…
Hatodik állomás. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Veronika közeledik hozzád, / Kendőjével törli véres orcád, / Csodaképed a jutalma érte, / Szent arcodat lelkünkbe is vésd be.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Agyonkínzott, gyötört tested gyönge, / Másodszor is leroskadsz a földre. / Új estednek oka, jaj én voltam, / Bűnből bűnbe annyit bukdácsoltam.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Nyolcadik állomás: Jeruzsálem asszonyai siratják Jézust. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Az út mentén könnyvirágok nyílnak, / Jeruzsálem leányai sírnak, / Ó nem elég itt a sírás-rívás, / Megtört szívet keres a Messiás.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Ó ég ura, megint harmadszorra, / Erőtlenül leroskadsz a porba;/ Hóhéraid könyörtelen vernek, / Vonszold tovább iszonyatos terhed.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Leszaggatják testedről a köntöst, / Minden sebből új vérpatak öntöz, / Láztól égő sebeid szent vére, / Legyen gyarló lelkünk üdvössége.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…;

Tizenegyedik állomás: Jézust keresztre szegezik. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) A keresztre szegezik szent tested, / Fájdalmadon szívünk borzad, reszket, / Roskadj össze kereszt kemény fája, / Ne légy Jézus kínhalálos ágya.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(A csend pillanata)
(Ének) Ó keserves, rettenetes óra, / Tikkadt ajkad nyílik végső szóra, / Visszaadva Atyádnak szent lelked, / Vérző fejed halálba csüggeszted.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Tizenharmadik állomás: Jézust leveszik a keresztről. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) A keresztről Jézus drága testét, / Édesanyja karjaiba tették, / Nincs a földön annyi tenger bánat, / Mint amennyi szent szívedben támadt.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Tizennegyedik állomás: Jézust sírba helyezik. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Szent asszonyok tanítványok sírva / Jézus testét leteszik a sírba, / Mint a kenet édes illatárja, / Úgy kísérje szívünk hő imája.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

Tizenötödik állomás: Jézus feltámad a halálból. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
(Ének) Szentírásból ajkunk hittel vallja, / Nem győzhetett bűn és halál rajta. / Feltámadott, amint megmondotta, / Hogy ég és föld zengje, Alleluja.
Miatyánk..., Dicsőség..., Jézus.(10-szer), Ó Jézusom…, Áldottak…

(Befejezés, ének) Jézus Krisztus mindenség Királya, / Üdvünk lett már szent Kereszted fája, / Add, hogy mindig csak nyomodban járjunk, / S egykor mennyben mindörökké áldjunk.
Imádkozzunk Szűz Máriához: Emlékezzél meg rólam, ó Boldogságos Szűz Mária, mivel még sohasem lehetett hallani, hogy Te bárkit is magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségedért Hozzád folyamodott. Ily bizalomtól lelkesítve hozzád sóhajtok szüzek Szüze, Isten anyja Mária! Hozzád jövök és sírva és zokogva, lábaid elé borulok én szegény bűnös. Ne vesd meg könyörgésemet a Világnak hatalmas asszonya és az örök Igének Anyja, hanem fordítsd rám kegyesen szemedet és hallgasd meg kérésemet most és halálom óráján. Ámen.
Imádkozzunk Szent Józsefhez: Emlékezzél meg ó Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese rólam, mivel még sohasem lehetett hallani, hogy Te bárkit is magára hagytál volna, aki segítségedet kérte, vagy közbenjárásodért esedezett. Hatalmadban bizakodva Hozzád futunk, és pártfogásodért könyörgünk. Ne vesd meg, Megváltónknak ó jóságos Nevelőatyja, alázatos imánkat, hanem jóságodban hallgass meg minket. Ámen.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy..., Szent Mihály...;

(Ének) 1. Van egy jó hely, oda megyek, / lerakom ott a terhemet. / Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel, / A Golgotán áll a kereszt, ha bűnös vagy odamehetsz! 2. Emberekért ömlött a vér, / kegyelmet kap az, aki kér. / Ott fenn a hegyen van az a hely, / ahol a szív békére lel, / A Golgotán áll a kereszt, ha bűnös vagy odamehetsz! 3. Csodálatos ez a titok, / szellemével megragadott. / Ott fenn a hegyen van az a hely, / ahol a szív békére lel, / A Golgotán áll a kereszt, ha elhagytad, visszamehetsz! 4. Azóta tart a kapcsolat, / Ő vigyáz rád, el nem szakad. / Ott fenn a hegyen van az a hely, / ahol a szív békére lel, / A Golgotán áll a kereszt, / Isten szívén megpihenhetsz! /Isten szívén megpihenhetsz!

 
e3xe4omx9btdi5ujjm6f.jpg

 


Rózsafüzér keresztút (tizenöttizedes)

 
FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
15 tized (15-ször 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR KERESZTÚT MENETE:
Keresztvetés

Kezdésre:
Könyörögjünk!
Urunk Jézus Krisztus, Üdvözítőnk és Megváltónk, íme áldott kereszted előtt térdelek.
Megnyitom szívemet, hogy szent kínszenvedésedről elmélkedjem.
Szegény gyarló lelkem elé idézem keresztedet; hogy újra jobban megértsem,
és szívembe véssem mindazt, amit tettél és szenvedtél.
Siess segítségemre kegyelmeddel, hogy lerázzam szívem érzéketlenségét és közömbösségét.
Legalább félórára feledjem el mindennapi gondjaimat, hogy eléd hozzam szeretetemet, bűnbánatomat és hálámat.
Szívek Királya, megfeszített szereteted oltalmazza gyenge, szánandó, fáradt és kedvetlen szívemet.
Add, hogy szívem mélyén érezzelek. Éleszd föl bennem azt is, ami tudom, nincs meg bennem:
a Veled való együttérzést, irántad való szeretetet, kitartó komolyságot és hűséget,
hogy így elmélkedjek szent szenvedésedről és halálodról.
A kereszten kimondott hét utolsó szavadról elmélkedem.
Mielőtt elnémultál, Isten Örök Igéje, még ezt a hét szót mondtad haldokolva ezen a földön.
Kiszáradt ajkaid, fájdalommal telt szíved végső szavai ezek. Mindenkinek szóltak. Nekem is.
Add, hogy szívembe hatoljanak. Mélyen, teljesen. Hogy megértsem, és soha el ne felejtsem őket.
Hogy éljenek és halott szívem éltető ereje legyenek. Szólj hozzám Te Magad. Úgy, hogy megértsem hangodat.
Ha majd elérkezik halálom órája, szólni fogsz hozzám.
Ezek a szavak az örök kezdetet, vagy a végtelen véget fogják jelenteni.
Ó Uram, engedd, hogy halálom óráján irgalmad és szereteted szavait halljam.
Add, hogy szívem készen álljon utolsó szavaid befogadására. Ámen.
Jézusom! Irántad való szeretetből bánom minden bűnömet, bánom a világ bűneit! Ó irgalmas szeretet!

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
A Szentháromság tiszteletére mondjuk:
Miatyánk
1. kis szemre:
A mindenkor Szűz Mária tiszteletére mondjuk:
Üdvözlégy
2. kis szemre:
Isten Anyja, Mária tiszteletére mondjuk:
Üdvözlégy
3. kis szemre:
A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére mondjuk:
Üdvözlégy
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (15):
Nagy (önálló) szemre:
Állomás
+ ima: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
+ 1 Miatyánk
+ 1 Dicsőség
Kis szemekre (10):
Jézus, Mária, József szeretlek, mentsétek meg a lelkeket!
Zárásra:
fatimai fohász
+ ima: Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől.
Áldott legyen értékes Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.

Záró ima:
Imádkozzunk Szűz Máriához:
Emlékezzél meg rólam, ó Boldogságos Szűz Mária, mivel még sohasem lehetett hallani,
hogy Te bárkit is magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségedért Hozzád folyamodott.
Ily bizalomtól lelkesítve hozzád sóhajtok szüzek Szüze, Isten anyja Mária!
Hozzád jövök és sírva és zokogva, lábaid elé borulok én szegény bűnös.
Ne vesd meg könyörgésemet a Világnak hatalmas asszonya és az örök Igének Anyja,
hanem fordítsd rám kegyesen szemedet és hallgasd meg kérésemet most és halálom óráján.
Ámen.

Imádkozzunk Szent Józsefhez:
Emlékezzél meg ó Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese rólam,
mivel még sohasem lehetett hallani, hogy Te bárkit is magára hagytál volna,
aki segítségedet kérte, vagy közbenjárásodért esedezett.
Hatalmadban bizakodva Hozzád futunk, és pártfogásodért könyörgünk.
Ne vesd meg, Megváltónknak ó jóságos Nevelőatyja, alázatos imánkat,
hanem jóságodban hallgass meg minket.
Ámen.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
Áldott, Aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.

+ Szent Mihály-ima

Keresztvetés


A KERESZTÚT TÖRTÉNETE:
A keresztút eredetileg az a kb. 0,5 km-es útvonal,
melyen Jézus a kereszttel a Praetoriumtól (Gabbata) kiment a Golgotára.
Jézus keresztútjának néhány állomását nagyon korán kővel vagy kápolnával jelölték meg.
A hagyomány szerint Jézus Anyja és egy-egy tanítvány
a föltámadás után naponta végigjárta az ún. szent körutat:
Utolsó vacsor terme
Annás és Kaifás háza
Golgota
Szentsír
Praetorium
Getszemányi kert
Olajfák hegye
Kidron-völgy
Sion hegye
A 14. századtól a ferencesek által vezetett zarándokok vagy ugyanezt az útvonalat,
vagy a Praetorium-Szentsír közti 14 emlékhelyet (nem egészen azonosak a maiakkal) járták keresztútként.
A stációk száma változó volt (7, 12, 14). Varallóban (Itália) 1520 körül 43 stációig bővítették a keresztutat.
A 14 stációs keresztút világméretű elterjedése Porto Maurizio-i Szent Lénárdhoz fűződik:
1731-ben és 1742-ben a búcsúk kongerációja az általa meghatározott formát fogadta el.
Ehhez később egy 15. állomást is (Jézus feltámad a halálból) csatoltak sok helyen.

Boldog Emmerich Anna Katalin Szűz Mária efezusi otthonával kapcsolatos látomásaiból:
A ház mögött a hegy felé a Szent Szűz egyfajta keresztutat épített magának.
Amikor még Jeruzsálemben lakott, az Úr halála óta sohasem mulasztotta el, hogy az ő fájdalmas útját
könnyek között s együttérzéssel végig ne járja.
Egymástól való távolságuk szerint lépésre lemérte az útnak azokat a helyeit,
ahol Jézus szenvedett, s e fájdalmas út fölött való állandó elmélkedés nélkül nem tudott a szeretete élni.
Az ideérkezés után csakhamar láttam, hogy itt a környéken,
a háza mögött a hegynek fölfelé járja az utat a fájdalmak fölött elmélkedve.
- Kezdetben egyedül járt, és a lépések száma szerint,
amiket oly sokszor megszámolt, mérte ki azokat a helyeket, ahol az Üdvözítővel történt valami.
- Mindegyik ilyen helyen követ állított fel, vagy ha állt ott valamilyen fa, megjelölte azt.
- Az út erdőbe vezetett, ahol az egyik dombon megjelölte a Kálvária hegyet,
s egy másik domb kis barlangjában Krisztus sírját.
Miután lemérte a keresztutat tizenkét állomásban, csöndes elmélkedésben járta azt a szolgálójával;
a szenvedések mindegyik helyén leültek, és szívükben megújították annak az állomásnak a titkát,
és az együttérzés könnyei között dicsérték az Urat szeretetéért.
A Szent Szűz halála után is láttam, hogy keresztények járják ezt az utat,
akik leborultak, és megcsókolták a földet.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 217
Heti: 901
Havi: 901
Össz.: 276 530

Látogatottság növelés
Oldal: Rózsafüzér
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »