A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Rövid keresztút: Utad, Jézus, Veled járjuk A keresztút végzésénél a lényeg az Üdvözítô szenvedése fölött való elmélkedés, de közben sem szóbeli ima, sem ének, sem térdhajtás nem szükséges, csupán elmélkedni kell. Ezen a nagyböjti héten próbáljunk idôt szakítani e rövid keresztúti ájtatosságra: lélekben járjuk a szentföldi stációkat, meg-megállva gondolatban a szent helyeken és köszönjük meg, hogy Jézus értünk vállalt szenvedése és halála nem volt hiábavaló, mert vele együtt mi is fel akarunk támadni a régi emberségünk bűneibôl, hibáiból, és már csak Jézussal és Jézusnak akarunk élni... úgy mint férfiak, nôk, gyermekek, munkások, értelmiségiek, hívôk, papok, szerzetesek, szerzetesnôk, egészségesek és betegek, fiatalok és öregek, magyarok és keresztények... és ezáltal Krisztus szeretetét akarjuk viszonozni.


(Egy Miatyánk minden állomás után)

Kezdô imádság
Ó, felfeszített Üdvözítôm, a szent keresztutat akarom járni! Szívembôl szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal téged, aki a legjobb és legszeretetreméltóbb jóság vagy, bántottalak meg. Ó, Jézusom, bocsáss meg nekem!

1. állomás -- Az ítélet
Ó, Jézus, aki magadat irántam való szeretetbôl halálra ítélni engedted, add nekem ama kegyelmet, hogy egykoron szeretetben és türelemben vegyem a halált a te kezedbôl!

2. állomás -- A kereszt
Ó, Jézus, aki a nehéz keresztet kész szívesen vetted föl, segíts meg, hogy keresztemet türelemmel viseljem!

3. állomás -- Az elsô esés
Ó, Jézus, aki a kereszt alatt összerogytál, bocsáss meg kegyesen, ha emberi gyarlóságból bűnbe esem!

4. állomás -- A találkozás
Ó, Jézus, akit megvigasztalt szeretô Anyád, add édesanyádat vigasztalómul és segítômül életben és halálban!

5. állomás -- A cirenei
Ó, Jézus, aki cirenei Simonban támaszt nyertél szükségedben, adj nekem igazi nemes barátokat, akik szükségemben és halálomban nem hagynak el!

6. állomás -- Veronika
Ó, Jézus, aki Veronika kendôjében lenyomtad arcodat, vésd mélyen kínszenvedésed emlékét szívembe, lelkembe!

7. állomás -- A második esés
Ó, Jézus, aki másodszor esel a földre a kereszt súlya alatt, add malasztodat, hogy elôzô bűneimbe soha többé vissza ne essem!

8. állomás -- Az asszonyok
Ó, Jézus, aki olyan szeretettel vigasztaltad a síró asszonyokat, vigasztalj meg engem is az élet minden körülményei között!

9. állomás -- A harmadik esés

Ó, Jézus, aki harmadik esésed után is felegyenesedtél keresztutadon, add, hogy soha többé ne vétkezzem, hanem mindvégig állhatatos maradjak a jóban!


10. állomás -- A vetkôztetés
Ó, Jézus, akit megfosztottak ruháidtól, ne engedd meg, hogy a megszentelô kegyelem ruhája valaha elraboltassék tôlem!

11. állomás -- Keresztre feszítés

Ó, Jézus, aki gyötrelmes kínok között keresztre szegeztetted magadat, add, hogy én is készségesen szegeztessem magamat az önmeggyôzôdés és bűnbánat keresztjére!


12. állomás -- Kereszthalál

Ó, Jézus, aki magadat a keresztfán érettem és az egész világért föláldoztad, add, hogy neked éljek és haljak, és a tied maradjak mindörökre!


13. állomás -- A levétel

Ó, Jézus, aki halottként szűz Anyád ölében akartál pihenni, tedd meg, hogy a szentáldozáskor bennem mindig tiszta szívet találj nyugvóhelyül!


14. állomás -- A sír

Ó, Jézus, aki a sírban nyugodtál, hogy abból húsvét ünnepén dicsôségesen elôjöjj, add, hogy egykoron síromból dicsôségesen föltámadjak az örök húsvét ünnepére!


Befejezô imádság

Ó, Jézusom, vedd ezt a szent keresztúti ájtatosságomat viszontszeretetem csekély bizonyságaként! Ó, Jézus, tedd, hogy a te keresztutad és kereszthalálod ne legyen hiábavaló reám nézve! Vezess engem keresztutamon hozzád, a mennybe. Ámen.


Nyomdokaidban akarunk járni!
I. Jézus elítélése
Az igazság keresése. Igazmondás. A meggyőződésem fölvállalása. Bátorság. Elfogulatlanság. Szelídség. Hallgatni tudás.
II. Jézus kereszthordozása
Feladatvállalás. Kimozdulni-tudás. Engedelmesség. Kényelmi szempontok föladása. Remény.

III. Jézus első elesése

Hivatástudat. Hűség. Újrakezdés.
IV. Jézus találkozása édesanyjával
Nehéz találkozások vállalása. Érzelmek felvállalása. Közösségvállalás a fájdalomban. Családi kötelékek komolyan vétele.
V. Jézus találkozása cireneivel
Konkrét segítségnyújtás. Gyakorlatias szeretet. A jelen pillanat megélése. Szolidaritás. Az indulatok fölötti uralom. Elfogadni- tudás. Rugalmasság.
VI. Jézus találkozása Veronikával
Az emberi kapcsolatok tisztasága. Gyengeségben rejlő erő. Gyengédség. Figyelmesség. Tapintat. Ajándékozni-tudás. Ünnep.
VII. Jézus második elesése
A kudarc elviselése. A valóság elfogadása. Kitartás.
VIII. Jézus találkozása az asszonyokkal
Mások felé fordulás, akkor is, amikor szenvedünk. Felelősség. Figyelmeztetni-tudás. Bűnbánat. Részvét.
IX. Jézus harmadik elesése
Halálraszánt szeretet. Megsemmisülni-tudás. Alázat.
X. Jézus ruhátlansága
Emberi méltóság tisztelete. Tisztaság. Szemérem. Önmagam vállalása.
XI. Jézus keresztrefeszítése
A tehetetlenség elfogadása. A fájdalmak elfogadása. A betegség elfogadása. Korlátaim vállalása. A gondviselő Atyába vetett bizalom.
XII. Jézus kereszthalála
Isten akaratának átölelése. Megbocsátás. Szomjúság. A magány elviselése. Maghalni-tudás szeretetből. Teljességre törekvés.
XIII. Jézus holtteste anyja ölében
Az elszakadás elfogadása. Gyászolni tudás. Túlélni akarás. A valóság magunkhoz ölelése. Bizalom Isten jóságában. A botránkozás elutasítása.
XIV. Jézus sírbatétele
Sötétben megőrzött remény. Bizalom Isten ígéreteiben.
XV. Jézus föltámadása
Hit a föltámadt Jézus köztünk és bennünk való jelenlétében.Rövid keresztút -- magánhasználatra (1918-ból)

 

Elôkészítési ima

 

Oh felfeszített édes Üdvözítôm, íme a szent keresztutat akarom járni. Ez örömmel tölti el Szent Szívedet, az én lelkemet pedig töredelemmel, vigasztalással és szent búcsúkkal gazdagítja. Az elsô teljes búcsút a magam részére óhajtom megnyerni, a többit a tisztítóhelyen szenvedô lelkekért ajánlom fel. Segíts, hogy ájtatosan és töredelemmel járjak stációról, stációra. Szívembôl bánom minden bűnömet, mert ezekkel téged, legjobb Atyámat és Jótevômet, a legfôbb, a legszeretetreméltóbb Jóságot megbántottalak. Oh Jézusom bocsáss meg! Amen.


I. állomás: Pilátus halálra ítéli Krisztust

Oh Jézus, aki irántam való szeretetbôl készséggel fogadtad a halálos ítéletet, add meg azt a kegyelmet, hogy egykor a halált szeretettel és béketűréssel fogadjam kezedbôl.


II. állomás: Krisztus magára veszi a keresztet

Oh Jézus, aki készségesen vetted válladra a keresztet, add, hogy keresztemet, szenvedéseimet erôs lélekkel viselhessem mindhalálig.


III. állomás: Jézus elôször roskad le a kereszt alatt
Oh Jézus, aki a kereszt súlya alatt összeroskadtál, bocsásd meg kegyesen, ha emberi gyöngeségbűl bűnbe esem.

IV. állomás: Jézus találkozik szentséges Anyjával
Oh Jézus, akit szeretô édesanyád megvigasztalt, add, hogy ô legyen vigasztalóm és segítôm életemben és halálomban.

V. állomás: Cirenei Simon segít az Úrnak

Oh Jézus, aki Cirenei Simonban támaszra találtál a bajban, adj nekem igazi, nemes barátokat, akik sem bajban, sem halálban el ne hagyjanak.


VI. állomás: Veronika letörli Jézus arcát
Oh Jézus, aki szent arcod képmását Veronika kendôjén hagytad, vésd mélyen lelkembe szent vonásaidat.

VII. állomás: Jézus másodszor roskad össze a kereszt alatt
Oh Jézus, aki a kereszt súlya alatt másodszor is földre estél, légy irgalmas, ha elôbbi vétkeimbe visszaesem.

VIII. állomás: Jézus vigasztalja Jeruzsálem leányait

Óh Jézus, aki a siránkozó asszonyokat oly szeretettel vigasztaltad, vigasztald és támogasd az élet minden körülményeiben barátaimat és ellenségeimet.


IX. állomás: Jézus harmadszor roskad össze a kereszt alatt

Oh Jézus, aki a keresztúton harmadszor is elestél és újra felemelkedtél, emelj fel engem mindannyiszor, valahányszor az égbe vezetô meredek úton elcsüggedek.


X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Oh Jézus, akit ruháidtól megfosztottak, ne engedd, hogy valaha elveszítsem a megszentelô kegyelem ruháját.

XI. állomás: Jézust keresztre feszítik

Oh Jézus, akit a leggyötrelmesebb kínok között keresztre feszítettek, add, hogy én is készségesen függjek az önmegtagadás és bűnbánat keresztjén.


XII. állomás: Jézus meghal a keresztfán

Oh Jézus, aki magadat érettem és az egész világért feláldoztad, add, hogy neked halljak s az egész örökkévalóságon át Tied maradjak.


XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztrôl

Oh Jézus, akinek holtteste a Szűz Anya ölében nyugodott, engedd, hogy szívemben mindig tiszta nyugvóhelyet találhass a szentáldozásnál.


XIV. állomás: Jézust sírba teszik

Oh Jézus, aki a sírban nyugodtál és húsvétkor dicsôségesen feltámadtál, add, hogy egykor én is megdicsôülve keljek fel síromból az örökkétartó húsvét ünnepére.

 

Keresztrefeszített Jézus könyörülj rajtunk! És a tisztítóhelyen szenvedô lelkeken. Amen.


Befejezô ima
Jézusom, vedd e keresztúti ájtatosságomat viszontszeretetem csekély bizonyítéka gyanánt. Add az elsô teljes búcsút nekem, a többit a purgatoriumban szenvedô szegény lelkeknek. Oh Jézus, engedd, hogy szent kereszted és kereszthalálod ne legyen reám nézve hiábavaló. Vezess engem kereszted útján Hozzád az égbe! Amen.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 217
Heti: 862
Havi: 862
Össz.: 276 491

Látogatottság növelés
Oldal: Virrasszunk VII.
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »