A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Akkor már készek lennétek életeteket megváltoztatni, az egyszerûség és szeretet útját járni.

Fordulóponthoz érkeztetek és lelki álmokban menekültök a földi valóság elõl. Így a lélek nem lel otthonra többé, behatol a kábulat sötétségébe és eltéved benne.

Sokan elvesznek, mert nem ismerik a lelki szeretetet, csak a földi életet élvezik és átadják magukat a testi élvezeteknek.

Sokan elvesznek mert csak a pénznek hódolnak és az élvezeteknek adóznak.

Sokan elvesznek, mert csak a gazdagságot hajszolják és nincs idejük a szeretetre.

Sokan elvesznek, mert kíváncsian futnak a világ csábításai után, és már nem õrzik magukban a csendet.

Sokan elvesznek. mert tisztátalanságot követnek el a szeretettel és csak a testi örömöknek élnek.

Sokan elvesznek, mert csak az anyag külsõ megjelenésének hódolnak és nem építik ki belsõ életüket.

Sokan elvesznek. mert nem ismerik a szívbõl fakadó szeretet és bántalmazzák felebarátjukat.

Sokan elvesznek, mert telve vannak rossz akarattal és gyûlölettel, ezért csak gonoszságot akarnak.

Sokan elvesznek mert nem tudnak imádkozni és nincs kapcsolatuk az Atyával.

Sokan elvesznek mert átadják magukat a gonosznak és nem tudnak szeretni.

Sokan elvesznek mert hagyják, hogy sodorja õket az idõ, és nem fejtenek ki ellenállást.

Sokan elvesznek. mert már nem hisznek Istenben és megtagadják Õt.

Sokan elvesznek mert a bûntõl való félelemben élnek és még nincs erejük szakítani vele.

Sokan elvesznek, mert nem élnek rendezett körülmények között, hanem beleegyeznek laza kapcsolatokba és nem akarnak felelõsséget vállalni.

Sokan elvesznek, mert már nem mennek szentmisére, hogy erõt kapjanak és fogadják az Atya kegyelmét.

Sokan elvesznek, mert már csak az anyagban élnek és nem hisznek a lélek létezésében.

Sokan elvesznek mert nem hisznek a szellemi világ létezésében és csak az anyagnak hódolnak.

Sokan elvesznek, mert nincs szeretet szívükben, lelkiismeret nélkül élnek és felhagynak azzal, hogy megéljék a szeretetet.

Sokan elvesznek, mert nem élnek Isten lelkében, és elfeledkeznek az Atyáról.

Sokan elvesznek, mert már nem élik a szeretet parancsát és nem szeretik felebarátjukat, mint önmagukat.

Sokan elvesznek, mert nem fogadják a szeretetet és nem képesek szeretetet adni.

Sokan elvesznek mert játszanak a szeretettel és lerántják a mocsokba.

Sokan elvesznek, mert gonosz gondolataikkal magukhoz vonzzák a gonoszt és az fogva tartja õket.

Sokan elvesznek mert nem gyakorolják a szeretetet, hanem a szeretetlenség kényelmes útját járják.

Sokan elvesznek mert nincs bennük szeretetteljes gondolat.

Sokan elvesznek, mert már nem élnek a szeretetben és hagyják, hogy sodorja õket az idõ.

Sokan elvesznek, mert játszanak az élettel és kedvük szerint eldobják.

Sokan elvesznek, mert már nem tisztelik az életet és megölik a megszületett életet.

Sokan elvesznek, mert lábbal tapossák a szeretetet és kínozzák az embereket.

Sokan elvesznek mert tönkreteszik a természet életét és nem gondolnak arra, hogy az az élet alapja.

Sokan elvesznek, mert nem akarják elsajátítani azt, hogy örüljenek a szeretetnek, azt összekössék az Atya iránti szeretetettel és a szeretetnek éljenek.

Sokan elvesznek, mert már nem akarnak szeretni, és elveszítették az Égi haza iránti szeretetüket.

Sokan elvesznek, mert nem bíznak az Atyában és kevés a hitük.

Sokan elvesznek, mert nem hisznek kedves Fiamnak és Õ ezért nem érintheti meg õket szeretetével.

Sokan elvesznek mert nem tisztelik az életet, és elveszítették az élet iránti szeretetüket.

Sokan elvesznek, mert elveszítették hitüket a jó létezésében.

Sokan elvesznek, mert romlásba kergetik az embereket az elnyomással, és azok nem gyakorolhatják szabadságukat. Sokan elvesznek. mert csak magukra gondolnak és megvetik a többieket.

Sokan elvesznek mert nem képesek elviselni a veszteségeket, elnyomják az embereket és megkeserítik életüket.

Sokan elvesznek. mert nem képesek már közösségben élni és magányossá válnak, akik már csak magukat ismerik.

Sokan elvesznek, mert becsületük elvesztését gonosz tettek indokának tekintik és elveszítik az emberek szeretetét.

Sokan elvesznek. mert nem képesek megküzdeni az élettel és eldobják azt.

Sokan elvesznek, mert nem fogadják el gyerekeik és házastársuk szeretetét és megtagadják a szeretetet.

Sokan elvesznek. mert nem fogadják el az emberek szeretetét figyelmeztetésüket elvetik.

Sokan elvesznek, mert megvetik mind az élõk, mind a holtak szeretetét és nem képesek szeretetet adni.

Sokan elvesznek. mert a szeretettel pénzt keresnek és eladják testüket.

Sokan elvesznek mert nincs béke bennük és nem is képesek békét adni.

Sokan elvesznek, mert nem képesek elviselni az életet és az élvezetekbe vetik magukat.

Sokan elvesznek mert telve vannak irigységgel, fösvénységgel és semmit sem akarnak másoknak adni.

Sokan elvesznek, mert összetévesztik az emberek iránti szeretetet az állat iránti szeretettel és az állatot helyezik az ember fölé. Sokan elvesznek. mert összetévesztik az emberek iránti szeretetet a

test szeretetével és testi élvezetnek adják át magukat.

Sokan elvesznek mert nem tisztelik a növények és az állatok életét és visszaélnek életükkel kísérletezés közben.

Sokan elvesznek. mert romlottsággal aláássák az emberek erkölcsét a film, a színház, az irodalom és a mûvészet területén és rosszat tesznek velük.

Sokan elvesznek mert rosszra csábítják az embereket és a rosszat állítják példaképül.

Sokan elvesznek, mert a rosszat támogatják és erõsítik, és ezzel kaput nyitnak a gonosznak.

Sokan elvesznek, mert a gonosz lakik szívükben és nem igyekeznek kiirtani.

Sokan elvesznek, mert terjesztik és ezáltal növelik a rosszat és nem vetnek gátat neki.

Sokan elvesznek, mert üzletet kötnek a gonosszal és fiatalokat rontanak meg.

Sokan elvesznek mert kacérkodnak a rosszal, magukhoz vonzzák és többé nem képesek tõle szabadulni.

Sokan elvesznek mert a gonosz válik életük középpontjává és csak a gonosznak élnek.

Sokan elvesznek, mert átadják magukat a gonosznak és rabszolgájává válnak.

Sokan elvesznek, mert a gonoszat tisztelik és istenítik

Sokan elvesznek mert együtt élnek a gonosszal és azt jónak tartják. Sokan elvesznek, mert már nem élhetnek a gonosz nélkül és a gonoszság vált életük tartalmává.

Sokan elvesznek, mert a gonosz elvette józan eszüket és õk ezt természetesnek tartják.
Locations of Site Visitors 

Szeretném, ha letérnétek a rossz útról, hogy szeretetemmel segíthessek nektek.

Szeretném, ha a szeretet, a béke, az egyszerûség és a hûség útjain járnátok.

Szeretném, ha elfordulnátok a földi dolgoktól és az Égiek felé

fordulnátok. Emiatt szeretném ma megmondani nektek, mit kell tennetek, hogy megtisztuljatok. Az én tiszta gyermekeimmé kell válnotok.

Szeretném, ha szeretnétek az ATYÁT, és lába elé helyeznétek szereteteteket, azért, hogy megáldja és kiossza annak, aki rászorul.

Szeretném, ha szívetekbe fogadnátok a Fiú szeretetét és ÕT meg­megajándékoznátok a ti szeretetetekkel.

Szeretném, ha megéreznétek a szentlélek szeretetét és megnyílnátok feléje.

Szeretném, ha szíveteket megnyitnátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek felé, hogy belétek hatolhassanak és a megvilágosodás fényét adhassák nektek.

Szeretném, ha a szeretetet tennétek meg életetek középpontjává. Szeretném ha felszítanátok magatokban a felebaráti szeretetet és az össz-szeretetet háttérbe szorítanátok.

Szeretném, ha a szeretet lenne bennetek minden ember iránt és emberi értelmetekkel segítenétek a Föld tisztulási szakaszában az iránta való szeretetet felszítani.

Szeretném ha értelmetekkel elõcsalogatnátok szívetekbõl a jót és a rosszat elnyomnátok.

Szeretném, ha szeretet ébredne szívetekben a természet és minden alsóbbrendû teremtmény iránt, és befogadnátok az emberek szeretetét.

Szeretném. ha minden rosszat megbocsátanátok az embereknek, amit nektek tesznek.

Szeretném, ha körülvennétek az embereket szívetek szeretetével és jót tennétek velük.

Szeretném, ha békében élnétek az emberekkel és a családban elviselnétek egymást.

Szeretném, ha ^ munkahelyeteken békében kijönnétek embertársaitokkal és megadnátok nekik a kellõ tiszteletet. Szeretném ha felebarátaitokat hibáikkal együtt szeretnétek, és megbocsájtanátok nekik.

Szeretném, ha szereteteteket adnátok felebarátaitoknak.

Szeretném ha nagy jósággal bánnátok felebarátaitokkal és csak jót tennétek velük.

Szeretném, ha szívetek szeretetét adnátok felebarátaitoknak.

Szeretném ha kivívnátok szeretetetekkel felebarátotok bizalmát és szeretettel bánnátok velük.

Szeretném ha szolgálnátok felebarátaitoknak.

Szeretném. ha szeretetetek növekedne Fiam iránt és irántam, és ez példaképpé válna.

Szeretném, ha megerõsödne a felebarátotok iránti szeretet és segítenétek õket, ha rászorulnak.

Szeretném, ha szívetekben szeretettel lépnétek át a túlvilágra, hogy a világosságra jussatok.

Szeretném. ha szívbõl szeretnétek minden megholtat és imádkoznátok értük.

Szeretném, ha szeretetben telne földi életetek.

Szeretném, ha a legmagasabb rendû gondolkodást keltenétek életre magatokban.

Szeretném, ha szeretettel gondolnátok egymásra. Szeretném, ha szeretettel beszélnétek egymásról. Szeretném, ha csak jót gondolnátok.

Szeretném, ha mennybéli módon gondolkodnátok. Szeretném, ha örömet szereznétek egymásnak. Szeretném, ha minden falat ledöntenétek egymás között. Szeretném, ha szeretettel beszélnétek egymással hibáitokról. Szeretném, ha semmi jót sem sajnálnátok egymástól. Szeretném, ha bíznátok egymásban.

Szeretném, ha segítenétek egymásnak.

Szeretném, ha felkeltenétek magatokban a békéltetõ szeretetet. Szeretném, ha elnyomnátok magatokban a sok rossz tulajdonságot. Szeretném ha elfogadnátok az emberek szeretetét és nem utasítanátok vissza, mert különben megkeményszik a szívük és tiétek a felelõsség. Szeretném, ha felindítanátok magatokban az Ég iránti szeretetet és szerinte élnétek.

Szeretném, ha küzdenétek magatokban hibátok és gyengeségetek ellen és segítségemmel legyõznétek azokat.

Szeretném, ha tiszta emberi életet élnétek és általa a világosságra jutnátok.

Szeretném, ha a szeretetet tennétek meg életetek középpontjává és csak jót tennétek.

Szeretném, ha mint gyermekeim ellentmondanátok a világ örömeinek. Szeretném, ha bíznátok Bennem és segítségül hívnátok.

Szeretném, ha szeretettel hívnátok, hogy gondban és bajban segíthessek rajtatok.

Szeretném, ha jót tennétek.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 73
Tegnapi: 217
Heti: 892
Havi: 892
Össz.: 276 521

Látogatottság növelés
Oldal: A homlokod a személyiséged, a jobb-bal kezed pedig az életed!
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »